Subsidieregeling praktijkleren verlengd tot 2023

De Tweede Kamer heeft unaniem ingestemd met de motie Tielen (VVD) om de Subsidieregeling praktijkleren te verlengen tot 2023. Beroepsonderwijs en bedrijfsleven maakten zich ernstig zorgen over de toekomst van het praktijkleren voor bbl-studenten met een leerbaan.

De bezuiniging en de onzekerheid over het voortbestaan van de subsidieregeling na 2019 bedreigden tienduizenden leerbanen in het beroepsonderwijs. Het besluit van de Tweede Kamer volgt op de acties die het beroepsonderwijs en bedrijfsleven in SBB-verband samen startten. De succesvolle opleidingsinfrastructuur van onderwijs en bedrijfsleven voor zowel studenten als werkenden kan nu behouden blijven.

Bijna 108 duizend bbl-studenten

Vakmensen zoals horecamedewerkers, verpleegkundigen en monteurs leren hun vak over het algemeen via de bbl bij erkende leerbedrijven. Van hun studietijd brengen ze meestal vier dagen per week door bij het leerbedrijf en gaan ze één dag naar school. Er zijn bijna 108 duizend bbl-studenten, zo blijkt uit cijfers van SBB. De subsidie stimuleert bedrijven om leerbanen aan te bieden. Ze kunnen subsidie krijgen voor de begeleiding van een student.

Maximaal € 2700,- subsidie per praktijkleerplaats

Voor mbo-bbl leerlingen ondersteunt de Subsidieregeling praktijkleren bedrijven en organisaties die een praktijkleerplaats bieden. Deze bedrijven en organisaties komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten tijdens de praktijkbegeleiding. De subsidie is maximaal €2.700,00 per praktijkleerplaats/per studiejaar.

Je komt in aanmerking wanneer je praktijkbegeleiding biedt aan een deelnemer van een mbo opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (mbo-bbl). De opleiding moet zijn gericht op een volledig diploma en zijn opgenomen in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo).

Om in aanmerking te komen moet :

De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal weken waarin de deelnemer begeleiding kreeg in het studiejaar. De voorwaarde van 200 begeleide onderwijsuren geldt zowel voor bekostigde als niet-bekostigde opleidingen.

Er is geen subsidie voor het begeleiden van een deelnemer die een mbo-bol, een mbo derde leerweg (OVO), een EVC traject, onderwijs via E-learning of een specifieke maatwerkopleiding volgt.

Voorwaarden

Je kunt in aanmerking komen voor de subsidieregeling praktijkleren wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 
 

 1. Het bedrijf of organisatie is voor de periode waarin de begeleiding heeft plaatsgevonden door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend als leerbedrijf.
   
 2. Je hebt de praktijkbegeleiding van de deelnemer aangeboden op basis van een geldige en ondertekende praktijkleerovereenkomst. Deze overeenkomst is getekend door het erkende leerbedrijf, het bevoegd gezag van de onderwijsinstelling en de deelnemer of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger.

  In deze overeenkomst staan in elk geval:

  - de aanvangsdatum en einddatum van de beroepspraktijkvorming;
  - het totaal aantal te volgen praktijkuren en de verdeling daarvan over de studiejaren;
  - de begeleiding van de deelnemer;
  - dat deel van de kwalificaties dat de deelnemer tijdens de beroepspraktijkvorming bij het bedrijf moet behalen;
  - de beoordeling van de kwalificaties die de deelnemer moet behalen;
  - de gevallen waarin en de wijze waarop de overeenkomst voortijdig kan worden ontbonden.

 3. Je kunt alleen subsidie aanvragen voor de weken waarin daadwerkelijk begeleiding bij de beroepspraktijkvorming heeft plaatsgevonden. Om voor het maximale subsidiebedrag in aanmerking te komen moet in minimaal 40 weken begeleiding zijn verzorgd. Weken van afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte of vakantie tellen niet mee als weken van begeleiding. Als voorbeeld: 20 weken begeleiding resulteert in een subsidiebedrag van 50% van € 2.700,00.
   
 4. Je bent in staat per deelnemer de vereiste administratie te verstrekken. Daarvoor geldt geen verplicht format. Met de administratie moet je voldoen aan de voorwaarden genoemd in de Subsidieregeling praktijkleren. Kijk op de pagina Administratie en controle voor meer informatie over de administratieve voorwaarden.

Erkend leerbedrijf worden in de Horeca

Om erkend leerbedrijf te worden in de Horeca / Gastvrijheidsbranche hebben het onderwijs en het bedrijfsleven nog een aantal extra voorwaarden gesteld voor de Praktijkopleider / Leermeester om een SBB erkenning te kunnen krijgen: 
 

 1.  De Praktijkopleider / Leermeester heeft aantoonbaar (door middel van een behaald MBO-Diploma of ervaring) de deskundigheid en/of het vakinhoudelijk niveau dat minimaal gelijkwaardig is aan de opleiding van de deelnemer.  
   
 2. Het leerbedrijf heeft een Leermeester, Mentor, Praktijkbegeleider (LMP) in dienst die aantoonbaar beschikt over competenties die tenminste gelijkwaardig zijn aan die waarvoor de student wordt opgeleid en minimaal 1 jaar ervaring met de inhoud van de kwalificatie waarvoor de student wordt opgeleid. Voor de sector Horeca hebben Praktijkopleiders / Leermeester een erkend Diploma nodig. 
   
 3. De Praktijkopleider / Leermeester dient in het bezit te zijn van een erkend Diploma of bewijsstuk dat tenminste gelijkwaardig is aan het niveau en de inhoud van de eindtermen en/of kerntaken (met bijbehorende competenties) waarvoor wordt opgeleid. Daarnaast dient de Praktijkopleider / Leermeester in het bezit te zijn van een erkend Diploma, Certificaat of bewijsstuk om de onderwijsvaardigheid aan te tonen. 
Erkend Diploma Leermeester

Wil je graag één of meerdere medewerkers opleiden tot Leermeester en hen een erkend Diploma Leermeester laten behalen? Dat kan bij HSN! Wij zijn al jaren de grootste Leermeester opleider van Nederland voor de Horecabranche met de hoogste cursisttevredenheid en het hoogste slagingspercentage (uit onderzoek van SVH). 

Klik hier voor meer informatie over de SVH Leermeester Cursus

Bronnen: www.s-bb.nl / www.rvo.nl

Vorige
Overzicht
Volgende

Twijfel je over de juiste cursus?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op en wij helpen je de juiste cursus te kiezen!
076 - 52 33 666
of stuur een e-mail naar:


Direct inschrijven
biertje