Nieuwe alcoholwet vanaf 1 juli 2021

Op 1 juli 2021 treedt de nieuwe Alcoholwet in werking. Deze wet vervangt de huidige Drank- en Horecawet. Niet alleen wordt hiermee een naamswijziging doorgevoerd, maar ook zijn er een aantal relevante wijzigingen voor zowel verkopers van alcohol als voor consumenten. In dit artikel vind je de belangrijkste wijzigingen.

Wijziging 1: Drank- en Horecawet wordt Alcoholwet

Inhoud:
De naam 'Drank- en Horecawet' verdwijnt en wordt per 1 juli 2021 gewijzigd in 'Alcoholwet'. Reeds verleende vergunningen en ontheffingen hoeven niet te worden aangepast. 

Waarom? 
De nieuwe naam 'Alcoholwet' duidt de inhoud van de wet beter. De wet is niet (meer) alleen van toepassing op 'Horeca' maar op alle organisaties die alcohol verstrekken, zowel organisaties die alcohol schenken (voor gebruik ter plaatse) als organisaties die sterk alcoholhoudende drank verkopen (voor thuisgebruik). Daarnaast zijn in de nieuwe wet ook regels vastgelegd die gelden voor consumenten. 

Wijziging 2: Definitie 'leidinggevenden' verandert

Inhoud: 
De dagelijkse leidinggevenden hoeven niet langer te worden bijgeschreven op het aanhangsel bij de vergunning. Dit voorkomt hoge legekosten!  Wel moeten personen die de dagelijkse leiding hebben minimaal 21 jaar oud zijn en in het bezit zijn van een Diploma Sociale Hygiëne.

Nog niet van kracht per 1 juli 2021: 
Wanneer de zogenaamde 'dagleidinggevenden' niet meer bijgeschreven hoeven te worden op de vergunning betekent dat in de praktijk, dat zij ook niet meer getoetst kunnen worden op crimineel gedrag. Er moet hiervoor meer maatwerk komen. Daarom zal, voordat deze aanpassing van de definitie van 'leidinggevende' in werking treedt, het ministerie van VWS eerst nader onderzoek verrichten wat de impact en de uitvoerbaarheid is van deze wijziging.   

Wijziging 3: Verbod op wederverstrekking

Inhoud:
Het 'doorgeven van alcohol' aan minderjarigen wordt strafbaar. Het bedrijfmatig verstrekken van alcohol onder de 18 jaar is al verboden. Ook is al bepaald dat minderjarigen die op publieke plekken alcoholhoudende dranken in hun bezit hebben zelf strafbaar zijn. Nieuw is de regel dat volwassenen die alcohol bestellen en doorgeven aan minderjarigen óók strafbaar zijn. Hierdoor kan zowel aan de volwassene als aan de minderjarige een bestuurlijke boete worden opgelegd. 

Uitzondering voor testkopers en 14- en 15-jarige vmbo-leerlingen
Ten behoeve van toezicht en handhaving worden 16- en 17-jarige testkopers uitgezonderd van de strafbaarstelling. In de nieuwe Alcoholwet wordt bovendien toegestaan dat 14- en 15-jarige vmbo-leerlingen in het kader van hun opleiding alcohol mogen verstrekken.

Wijziging 4: 'Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet' vervalt

Inhoud: 
De inrichtingseisen waaraan een horecabedrijf of slijterij moeten voldoen zijn vooralsnog opgenomen in het 'Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet'. Denk aan eisen als een minimale vloeroppervlakte, voorzieningen van elektriciteit, luchtverversingscapaciteit, etc. In de nieuwe Alcoholwet zullen deze eisen vervallen en verder blijft het Bouwbesluit van toepassing. 

Welke eisen blijven? 

* Gemeenten krijgen in de nieuwe Alcoholwet wel de bevoegdheid om zelf een hogere oppervlakte-eis te bepalen (in een APV: Algemene Plaatselijke Verordening). 

Wijziging 5: Cursussen en proeverijen in slijtlokaliteiten

Inhoud:
In de huidige Drank- en Horecawet is het voor slijterijen verboden om in de verkoopruimte besloten en betaalde proeverijen te organiseren. De nieuwe Alcoholwet maakt het straks mogelijk dat gemeenten bij verordening bepalen dat slijterijen proeverijen mogen organiseren. Gemeenten kunnen deze keuze maken maar zijn daartoe niet verplicht. Indien gemeenten proeverijen toestaan geldt dit voor alle slijterijen in de betreffende gemeente. 

Voorwaarden organiseren van proeverijen: 

Wijziging 6: Toegang tot een slijterij

Inhoud: 
Het verbod op toegang tot een slijterij voor minderjarigen zonder begeleider van 21 jaar of ouder komt te vervallen. Het verbod op verkoop van alcoholhoudende dranken onder de 18 jaar blijft van kracht. 

Wijziging 7: Verplichting Sociale Hygiëne op vaar- en voertuigen

Inhoud: 
In de huidige Drank- en Horecawet staat niets vermeld over het verstrekken van alcholhoudende drank op vaar- en voertuigen. In de nieuwe Alcoholwet krijgen gemeenten de bevoegdheid om bij verordening te bepalen dat er op vaar- en voertuigen waar bedrijfsmatig alcoholhoudende drank wordt verstrekt, een medewerker aanwezig moet zijn die beschikt over voldoende kennis en inzicht van Sociale Hygiëne

De verplichting kan worden beperkt tot: 

Wijziging 8: Verkoop op afstand (online verkoop) 

Inhoud: 
Een andere wijziging in de nieuwe Alcoholwet is dat online bestellingen van sterk alcoholhoudende dranken, alleen mogen worden verkocht via internet op een webshop die geen andere producten aanbiedt. Dit houdt bijvoorbeeld in dat supermarkten per 1 juli 2021 niet langer sterk alcoholhoudende dranken mogen verkopen via de eigen, algemene website voor het thuisbezorgen van boodschappen. 

Voorwaarden: 

Three-strikes-out maatregel
In de nieuwe Alcoholwet is een three-strikes-out-maatregel opgenomen in het kader van verkoop op afstand. Dit betekent, kort gezegd, dat bedrijven die driemaal in 12 maanden tijd de regels met betrekking tot de leeftijdsgrens hebben overtreden, de bevoegdheid ontzegd kan worden om alcoholhoudende drank te verkopen.

Wijziging 9: Grenzen aan prijsacties

Inhoud: 
Met de inwerkingtreding van de Alcoholwet zijn prijsacties met meer dan 25% korting niet langer toegestaan. Dit heeft onder andere tot gevolg dat prijsacties van supermarkten of slijterijen waarbij een tweede of derde product gratis wordt verstrekt, niet meer mogelijk zijn.

Geldt niet voor Horeca
Deze nieuwe regel geldt overigens alleen voor het verkopen van alcohol voor thuisgebruik, zoals supermarkten, slijterijen en webshops. Happy Hours in de Horeca blijven wél toegestaan, tenzij de gemeente dit door middel van een APV (Algemene Plaatselijke Verordening) verboden heeft.

Met spoed Diploma Sociale Hygiëne behalen? 

Heeft u medewerkers die met spoed het SVH Sociale Hygiëne Diploma moeten behalen? Schrijf ze dan nu in voor de Online Spoedcursus Sociale Hygiëne. Dé snelste manier om in één keer het SVH Diploma te behalen! 

 

Meer informatie

 

Vorige
Overzicht
Volgende

Twijfel je over de juiste cursus?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op en wij helpen je de juiste cursus te kiezen!
076 - 52 33 666
of stuur een e-mail naar:


Direct inschrijven
biertje
Cookies

Wij gebruiken cookies op onze website om de gebruikerservaring optimaal te houden.