Wat is Sociale Hygiene? 

Sociale Hygiene meer informatie

Regelmatig krijgen we telefonisch of per e-mail de vraag Wat is Sociale Hygiene? Is Sociale Hygiene hetzelfde als voedselhygiene? Om duidelijkheid te bieden over het begrip 'Sociale Hygiene', zullen we in dit artikel hier aandacht aan besteden. 

Het begrip Sociale Hygiene

Het woord 'hygiëne' is afkomstig van 'Hygiëa', de godin van de gezondheid. Hygiëne in de horeca betekent dat de ondernemer alles in het werk stelt om de gezondheid van zijn gasten en medewerkers te waarborgen. Het woord 'sociaal' heeft betrekking op de samenleving. Met Sociale Hygiene wordt bedoeld dat mensen rekening met elkaar houden en respect hebben voor elkaars lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Wat is Sociale HygieneDrank- en Horecawet en Sociale Hygiene

Sociale Hygiene komt voort uit een begrip uit de Drank- en Horecawet. De Drank- en Horecawet is op 7 oktober 1964 in werking getreden en sindsdien meerdere malen gewijzigd. Op 1 januari 2013 is nieuwste Drank- en Horecawet ingegaan. De Drank- en Horecawet streeft, in het belang van de volksgezondheid, naar het op een zo verantwoord mogelijke wijze verstrekken van alcoholhoudende drank. De wet stelt regels en doet dit vanuit sociaal-hygienisch als sociaal-economisch oogpunt. Uit deze omschrijving is het begrip sociale hygiene voortgekomen.

Eisen Leidinggevende Horecabedrijf en Slijtersbedrijf

Elk horecabedrijf en slijtersbedrijf waar alcohol geschonken of verkocht wordt moet in het bezit zijn van een Drank- en Horecavergunning. Tijdens de openingsuren moet een leidinggevende aanwezig zijn. De leidinggevende wordt vermeld in een aanhangsel bij de vergunning. Leidinggevenden dienen aan de volgende eisen te voldoen: 

1. Zij mogen niet onder curatele staan
2. Zij mogen niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn
3. Zij moeten de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt
4. Zij moeten beschikken over voldoende kennis en inzicht met betrekking tot Sociale Hygiene


Artikel 1

Leidinggevenden moeten dus aan kunnen tonen dat zij over voldoende kennis en inzicht beschikken met betrekking tot Sociale Hygiene. Artikel 1 in de algemene maatregel van bestuur (de wetgeving die is voortgevloeid uit de Drank- en Horecawet) verstaat hieronder kennis en inzicht met betrekking tot: 

 • de invloed van alcoholgebruik en het gebruik van soft- en harddrugs op het menselijk lichaam en de menselijke geest;
 • de invloed van het gebruik van alcohol in combinatie met drugs en medicijnen;
 • alcoholmisbruik, alcoholafhankelijkheid en de sociale gevolgen hiervan; 
 • het gebruik van speelautomaten als bedoeld in de Wet op de Kanspelen en de daaraan verbonden risico's van gokverslaving; 
 • de Drank- en Horecawet en andere regelgeving die verband houdt met alcohol;
 • binnen de branche geldende codes voor alcoholhoudende drank;
 • de technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting;
 • de verschillende bedrijfsformules en gedragskenmerken van de verschillende doelgroepen.

Artikel 2

Leidinggevenden dienen te beschikken over kennis en inzicht, die nodig is om hun bedrijfsvoering af te stemmen op hun doelgroepen en het bedrijf te exploiteren rekening houdende met de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid die zij hebben. Met deze eisen wil de overheid ervoor zorgen dat in bedrijven, die vallen onder de werkingssfeer van de Drank- en Horecawet, leidinggevenden aanwezig zijn, die in staat zijn verantwoordelijkheid te dragen voor: 

 • de veiligheid en het welzijn van de gasten/klanten, die het bedrijf bezoeken en de veiligheid en het welzijn van medewerkers, die in het bedrijf werkzaam zijn; 
 • een optimaal functionerende bedrijfsvoering door het voorkomen van situaties, die dit proces negatief kunnen beïnvloeden; 
 • het voorkomen van situaties, die de openbare orde kunnen verstoren en een negatieve invloed kunnen uitoefenen op de acceptatie van het bedrijf door haar omgeving.

Op basis van de in artikel 1 en 2 genoemde eisen zijn in 1995 in overleg met de horecabranche en het SVH Diploma Sociale Hygieneministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, eindtermen en exameneisen opgesteld en goedgekeurd door de minister. In deze eindtermen en exameneisen staat beschreven wat men moet weten en kunnen op het gebied van sociale hygiëne om het SVH Diploma Sociale Hygiëne te kunnen behalen. Vanaf januari 2013 gelden er vernieuwde eindtermen en exameneisen. 

Verenigingen

Verenigingen kunnen ook in aanmerking komen voor een Drank- en Horecavergunning. Het gaat om verenigingen, die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard. Het betreft dus instellingen zoals dorps- en buurthuizen en bijvoorbeeld sportkantines. 

Deze verenigingen moeten voldoen aan de volgende eisen: 

 1. de vereniging moet alle voorschriften en afspraken over het verantwoord schenken van alcohol vastleggen in huisregels en/of een bestuursreglement;
 2. de vereniging moet ten minste 2 leidinggevenden hebben van ten minste 21 jaar met het SVH Diploma Sociale Hygiëne; 
 3. als er alcohol wordt geschonken, moet minstens één leidinggevende in het pand aanwezig zijn of een barmedewerker van ten minste 16 jaar die een instructie over verantwoord alcoholgebruik heeft gekregen.

SVH Diploma Sociale Hygiëne behalen

Om in het bezit te komen van je SVH Diploma Sociale Hygiëne bieden wij verschillende cursussen Sociale Hygiëne aan, waaronder de Spoedcursus Sociale Hygiëne, de schriftelijke cursus Sociale Hygiëne en Zelfstudie Sociale Hygiëne. 
 

Sociale Hygiene Cursussen

 

Vind je dit interessant? Deel deze informatie dan met je familie, vrienden, collega('s) of medewerker(s):